Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev

Otkrivenje svetoga Jovana bogoslova, glava 22.

1. I pokaza mi čistu reku vode života, bistru kao kristal, koja izlažaše od prestola Božijeg i Jagnjetovog.

<Psal. 36:8> <Jezek. 47:1> <Zah. 14:8> <Jovan 7:38>

2. Nasred ulica njegovih i s obe strane reke drvo života, koje rađa dvanaest rodova dajući svakog meseca svoj rod; i lišće od drveta beše za isceljivanje narodima.

<1 Moj. 2:9> <1 Moj. 3:22> <Otkr. 2:7> <Otkr. 21:21> <Otkr. 21:24>

3. I više neće biti nikakve prokletinje; i presto Božji i Jagnjetov biće u njemu; i sluge Njegove posluživaće Ga.

<Psal. 16:11> <Jezek. 48:35> <Zah. 14:11> <Mat. 25:41> <Otkr. 7:15> <Otkr. 21:4>

4. I gledaće lice Njegovo, i ime Njegovo biće na čelima njihovim.

<Mat. 5:8> <1 Kor. 13:12> <1 Jov. 3:2> <Otkr. 3:12>

5. I noći tamo neće biti, i neće potrebovati videla od žiška, ni videla sunčanog, jer će ih obasjavati Gospod Bog, i carovaće va vek veka.

<Psal. 36:9> <Psal. 84:11> <Isa. 60:19> <Dan. 7:27> <Zah. 14:7> <Rim. 5:17> <2 Tim. 2:12> <1 Pet. 1:3> <Otkr. 3:21>

6. I reče mi: Ovo su reči verne i istinite, i Gospod Bog svetih proroka posla anđela svog da pokaže slugama svojim šta će biti skoro.

<Jevr. 1:1>

7. Evo ću doći skoro: Blago onome koji drži reči proroštva knjige ove.

<Otkr. 22:18>

8. I ja Jovan videh ovo i čuh; i kad čuh i videh, padoh da se poklonim na noge anđela koji mi ovo pokaza.

<Otkr. 19:10>

9. I reče mi: Gle, nemoj, jer sam i ja sluga kao i ti i braća tvoja proroci i oni koji drže reči proroštva knjige ove. Bogu se pokloni.

10. I reče mi: Ne zapečaćavaj reči proroštva knjige ove; jer je vreme blizu.

<Dan. 8:26> <Dan. 12:4> <Dan. 12:9>

11. Ko čini nepravdu, neka čini još nepravdu; i ko je pogan, neka se još pogani; i ko je pravedan, neka još čini pravdu; i ko je svet neka se još sveti.

<Jezek. 3:27> <2 Tim. 3:13>

12. I evo ću doći skoro, i plata moja sa mnom, da dam svakome po delima njegovim.

<Isa. 40:10> <Mat. 16:27> <Rim. 2:6> <Rim. 14:12>

13. Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak, Prvi i Poslednji.

<Isa. 41:4> <Isa. 44:6>

14. Blago onome koji tvori zapovesti Njegove, da im bude vlast na drvo života, i da uđu na vrata u grad.

<Dan. 12:12> <Otkr. 21:12>

15. A napolju su psi i vračari i kurvari i krvnici i idolopoklonici i svaki koji ljubi i čini laž.

<Zah. 14:21>

16. Ja Isus poslah anđela svog da vam ovo posvedoči u crkvama. Ja sam koren i rod Davidov, i sjajna zvezda Danica.

<4 Moj. 24:17> <Isa. 11:1> <Jer. 23:5> <Zah. 6:12> <1 Pet. 3:22>

17. I Duh i nevesta govore: Dođi. I koji čuje neka govori: Dođi. I ko je žedan neka dođe, i ko hoće neka uzme vodu života za badava.

<Isa. 55:1> <Jovan 4:14> <Jovan 7:37> <Otkr. 21:6>

18. Jer svedočim svakome koji čuje reči proroštva knjige ove; ako ko dometne ovome, Bog će nametnuti na njega zla napisana u knjizi ovoj;

<5 Moj. 4:2> <5 Moj. 12:32> <Priče 30:6>

19. I ako ko oduzme od reči knjige proroštva ovog, Bog će oduzeti njegov deo od knjige života, i od grada svetog, i od onog što je napisano u knjizi ovoj.

<2 Moj. 32:33>

20. Govori Onaj koji svedoči ovo: Da, doći ću skoro! Amin. Da, dođi, Gospode Isuse.

<Jevr. 9:28>

21. Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista sa svima vama. Amin.