Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev

<str:7/str:8> ostalih da spomenemo: _Osoj_ (787), _Vinograd_ (591), _Crkvine_ (586), _Debela Kosa_ (570) i _Vinje_ (570). Ovi su brežuljci zauzeli sav prostor od polja do samog grebena, zgodan za obrađivanje, te je na njemu nastalo mnogo sela, kao: cijela Rakovica, Osijek i Crnotina.

Brda između dola Bosne i dola Miljacke, u koliko spadaju u ovaj kraj, istih su osobina kao i brda između dola Zujevine i Bosne. Vrlo su talasasta, sa više omanjih i većih brežuljaka. Sva su uziraćena ili obrasla bjelogoricom. Krša nema nigdje. Nijesu suviše visoka, ali imaju i prilično strmih strana, a čine sama za se kao neku cjelinu, jer ih za ostala brda, ogranke Ozren-planine, koja se za njihovim leđima odmah dižu do prilične visine veže jedino jedno omanje sedlo zvano Kobilja Glava. Inače su od njih sasvim rastavljena dolom potoka Sušice i dolom Vogošte. Od visova da pomenemo: _Gradac_ (682), _Žuč_ (849), _Ogrlić_ (878), _Hum_ (820) i _Arnautku_ (720).

Još imamo spomenuti brda koja graniče sa Sarajevskim Poljem od dola Miljacke do dola Željeznice. Sva su ova brda ogranci Jahorine. Tu je prvo visoki i strmi _Trebević_ (1629 m.), koji se svojim grebenom pruža od J.I. ka S.Z. i spušta prema Polju, u kome se sasvim duboko gube dva poslednja njegova ogranka, rastavljena dolom potoka Dobrinje, koji izvire pod samim podnožjem Trebevića. Prvi se ogranak, nastavak samog grebena Trebevića, pruža niz lijevu obalu Miljacke, prvo pod imenom Debelo Brdo, pa Vratca i, napošljetku, Mojmilo do sela Neđarića, gdje se sasvim završuje. Najviši je vrh na ovom ogranku _Bogoševica_ (670). Drugi se manji ogranak odvaja od podnožja Trebevića i pruža lijevom obalom Dobrinje pod imenom Pavlovac, pa Vranješ do sela Dobrinje, gdje se završuje. Još se u Polje uvalio i jedan ogranak same Jahorine, zvani _Mladička Brda_, čiji je najviši vrh, <str:8/str:9> _Kobilje Brdo_ (867), odmah više Kobilj-Dola, ondje gdje se odvaja od Jahorine. Završuje se duboko u Polju više sela Kotorca strmenitim i krševitim visom _Ilinjačom_ (755). Ona dijeli Mladička Brda od ogranaka Trebevića do Kasidolskog Potoka, a od Igmana do rijeke Željeznice. I ova su sva brda, u koliko spadaju u ovdje opisani kraj, šumovita, ali ima i krša, više nego i na Igmanu. Tako preoblađuje krš u Mladičkim Brdima s one strane nad dolom Željeznice. Krševit je i vis Ilinjača, a tako i podnožje Trebevića više sela Miljevića i Toplika. Prema vrhu Trebevića krš sasavim i prevlađuje, tako da mu je čitava južna strana od vrha pa do više sela gotovo sama golijet. U koliko ima šume bjelogorica je i malena. No zato ima sasavim u blizini velike i stare šume, crnogorice i bjelogorice, koja se sad jako siječe i u njoj seljani podmiruju svoje potrebe.

Vode. --- Sarajevsko je Polje isprekrštano rijekama i potocima koji mu njive i livade mjestimice natapaju i gnoje, a mjestimice snose i potkopavaju. Najveća je rijeka _Bosna_ koja izvire na jugozapadnoj strani Sarajevskog Polja pod Igman-planinom, teče sjeveru ispod Vrela-Bosne, između njiva vrelo bosanskih, lužanjskih, osječkih, doglodskih do Crnotine. Tu skreće na SJ.-I. ispod Crnotine i dijeli ovu od Crnotinskog i Zabrđanskog Polja do Dvora, gdje se gubi u Priboju između Graca i Krivoglavaca. Pritočice Bosne s desne su: potok _Borim_ koji izvire niže Vrutaka i utječe kraj druma niže sela u Bosnu. Druga je pritoka _Večerica_ koja izvire u Lasici i teče kroza sela: Rasnicu, Kovače, Glavogodinu i Vrutačka Polja, u dnu kojih utječe u Bosnu. U Večericu utječe Mala Večerica koja izvire u Glavogodini, teče kroza selo Baćevo i u Vrutačkom Polju utječe u Veliku Večericu. <str:9/str:10> Pritoka Bosne još je _Bukulaš_ koji izvire u Baćevu i u Bosnu utječe više konaka.

Rijeka Željeznica izvire pod Jahorinom, dolazi ispod Krupca, teče kroz Vojkoviće i Polje Grličko, Lasičko, Kotoračko, Butmirsko kraj Ilidže i oteskih i lužanskih njiva i utječe u Bosnu kod sela Karamusića. Pritočica je Željeznici u Polju s lijeve strane potok Slapnjača ili, kako je neki zovu, Kasidolska Voda kojoj je izvor u Kasidolima. Dolazi iz kobiljskih dolina, protječe kroz Kobiljdolsko i Mladičko Polje, Kotorac, niže koga se razdvaja na dva kraka, od kojih jedan teče kroza selo Butmir, a drugi južno od sela, pa se sastaju pod selom i utječu u Željeznicu više Ilidže.

Rijeka _Dobrinja_ izvire u Topliku i teče kroz Toplik, Lukavicu, Dobrinju Neđariće, Gornji Stup, Dojnji Stup i Otes i utječe u Bosnu niže Dogloda. Ova se rečica u selu Lukavica zove Lukavica, a od sela Dobrinje do ušća u Bosnu zove se Dobrinja. S desne je strane pritoćica Dobrinji miljevićski potok _Lukavac_ koji izvire u vrh Miljevića, protječe kroz Miljeviće i jedan dio Lukavice i utječe u Dobrinju više sela Dobrinje.

_Miljacka_ teče od Sarajeva kroza sela mahale Doca, zatim između Ali-pašina Polja i polja baćevskih i briješćanskih, iznad Dogloda, gdje utječe u Bosnu. Miljacki su pritočice s lijeve strane: potok _Kovačići_ koji utječe više Grbavice i Potok ispod Brijesta koji teče između Rasna i Švrakina Sela i utječe kod Čengića konaka. S desne su joj strane pritoke: potok Buča koji potječe od izvora u stranama Huma i Orlića i teče dolinom između njih kroz Dolac i utječe u Miljacku kod Velikih Drveta. Zatim potok _Sušica_ koji dijeli Sarajevo od sela Pofalića i utječe više Grbavice; _Boljakov Potok_ koji izvire u Boljacima i <str:10/str:11> utječe niže ovog kod Alipašina Mosta; _Railovački Potok_, čiji je izvor u strani sela Railovca, a teče niz Bačičko Polje i utječe niže sela Bačića.

Još s desne strane utječu u Bosnu potok _Lepenica_ koji potiče ispod Žuči, teče kroza Zabrđe i utječe prema Reljevu u dnu Zabrđskog Polja, i rijeka _Vogošta_ koja potječe od Skakavca i dijeli sela Vogoštu i Ugosko, utječe na Priboju Bosne. -- Vogošti su pritočice u opsegu ove oblasti potoci Udljikovac, Hotonj i Obrovac.

Lijeve su pritočice Bosni: _Šćavac_ koji izvire u njivama niže Vrela Bosne i utječe kod bosanske ćuprije. Zatim rijeka _Zujevina_ koja teče istočno od sela Blažuja pa se više Slatine dijeli na dva kraka, od kojih jedan teče kroza Slatinu iznad Pašinih Tukova i utječe više Karamusića, a drugi teče povrh Slatine kraj Pašinice kule kroza selo Osijek i utječe niže ovog u Bosnu. Zujevini su pritočice: potok Rakovica koji teče ispod Rogačića i utječe u Blažujskom Polju; potok _Vreoca_ koji izvire pod Vučinama i utječe odmah niže glavnog druma; Potok _Kasidolski_ koji teče kroz Kasidole i utječe u polju niže sela. Druge su pritoke Bosni: _Potok Triševinjski_ koji teče kroz Butinjsko Polje iz Strana Vinogradskih i utječe u dnu polja u Bosnu. _Potok Mrtvica_ koji teče između Mihailovića i Bojnika i utječe u dnu Butinjskog polja. Potok bjelugovićski _Kamenjača_ koji teče iz Ahatovića ispod Bjelugovića i utječe niže ovih u Bosnu. _Potok Reljevski_ koji potječe iz strana reljevskih, teče kroz Reljevo i utječe niže sela u Bosnu. _Potok Rečički_ koji dolazi iz sela Rečice, teče pokraj bogoslovije i utječe niže kuća zavodskih.

Rijeka Bosna na izvoru bude jaka u proljeće kad se snjegovi tope na planini Igmanu, gdje voda ponire i dolazi na izvore ispod Igmana. U daljem toku nadolazi <str:11/str:12> i biva jaka kad nabujaju i pridođu njene pritočice. Kad je, kako se veli, Bosna velika prekrili sve Butinjsko Polje, pa se izljeva i po poljima ispod Dogloda, Crnotine, Reljeva i Zabrđa. Pri nadolaženju Bosna potkopava obale i mijenja tok, zbog čega su mnoge ade oko njena korita od bosanske ćuprije do pod Reljevo. Gdje se izlije i leži tu nanosi naplavak i gnoji zemlju.

Miljacka i Dobrinja malo su bržeg toka. Nadolaze iz brda za doba velikih kiša i u proljeće kad se snjegovi tope. Miljacka takođe nosi obale i mijenja korito, ali gdje se izlije tu natapa i gnoji. Dobrinja, pak, slabo mijenja korito, a gdje se izlije snosi zemlju.

Najvalovitije su Željeznica i Zujevina koje dolaze iz velikih brda, primaju u se valovite potoke dok nastupe u Sarajevsko Polje i kad u jesen ili proljeće nadođu izliju se i snose okolne njive i livade. S toga im je korito vrlo široko i pjeskovito sa šljunkom, a na mnogim su mjestima zbog toga njive i livade pjeskovite.

Potok Večerica takođe nadolazi kad se tope snjegovi u Igman-planini, ali ne snosi njive nego se izljeva po poljima oko korita i gnoji ih.

Ostali manji potoci nadolaze kad su velike kiše, inače nijesu jaki i mnogi od njih ljeti kad su suše sasvim presuše i samo se po koritu poznaju. Kovačićki Potok, Lepenica i Vrela imaju jake izvore i nikad ne presušuju, jer im je i utok blizu izvora. Šćavac međutim nadolazi kad su najveće suše, a kad su svuda povodni onda je najmanji. Čim Šćavac za vrijeme suša počne opadati seljaci tvrdo vjeruju da će nastupiti kiše i veliki povodnji.

Osim ovih rijeka i potoka Sarajevsko Polje, prema drugim krajevima sarajevske okoline, ima i dosta izvorske vode. Najviše je izvora po brežuljcima i stranama <str:12/str:13> oko ravnice Sarajevskog Polja, zatim po selima ispod Igman-planine i u nekim selima po ravnici. U selima gdje nema izvora imaju iskopani bunarovi sa izvorskom vodom.