Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Naslov: Narodne srpske zagonetke
Napomena: U Be"cu 1821., Vuk Stefanovi'c Karad"zi'c

Narodne srpske zagonetke (III)

81. Otac u kolijevci, a sin u svatovima.
82. Pet bra'ce putem idu, a pet pod plastom stoje; koji putem idu, nijesu
pokisli, a oni pod plastom pokisli.
83. Pilipilj cara kopa pod lipov panj na Djurdjev dan.
84. Podi"ze se peteljeva vojska, te mi o'cera po ledu goveda, kad mi bje"se
u kitu v"senica.
85. Podigle se rogolja"ce, susrete i rendesilo, o'ca"se i rendesati, neda
bende"s ni gledati.
86. Poru"cuje domadar domadarici: Po"slji mene tisli misli, pale su mi mrke
"cele na plje"sivac.
87. Poru"cuje ciciban cicibanici: Po"slji mene "setlju petlju na magarici,
pokise mi bela pena na zagalici.
88. Prispi "care na ma"care, na panje dekanje, na senje dupore.
89. Prodje ban jerban s mora na Dunavo konjskom vriskom, juna"ckom vikom;
malo ga ko vidje, svatko ga "cu.
90. Pru"zi platno od mora do Dunava, pa ga savi u oraovu ljusku.
91. Puna greda bijeli pera.
92. Puna soba za krajcaru.
93. Puna tepsija zlatni ko"s"cica.
94. Puna crkva djaka, ni od kuda vrata.
95. Pun breg bubrega.
96. Pun do iverja.
97. Pu"ce pu"ska na ledu, ode para "cak do cara.
98. Pu"sta "sticu u more, a "stica trakove, a trakovi cvjetove, a cvjetovi
tumbeke; to se "culo u Mletke.
99. Rasla "cesta "sumica, pod "sumicom poljana, pod poljanom gledura, pod
gledurom Gostur grad, i u gradu gospodar.
100. Rastov trup, ljeskov prut, a u njemu ognjen junak le"zi.
101. Rogom pije, rogom jede, rogom Bogu slavu daje.
102. Sav mrkonja le"zi, a ple'ce mu odi.
103. Savi zlato, razvi zlato, a to zlato k'o i zlato.
104. Sazdade me Bog od' "sta i Adama, svakoga nadoji i narani; a kad
umrije, niti mi Bog primi du"se, ni zemlja tela.
105. Sam lon"ci'c u polju vri.
106. Sva gora pokise, a "cetiri pruta ne mogo"se.
107. Sve po ku'ci izgore, a ku'ca osta.
108. Sivac more presko"ci ni kopita neskvasi.
109. Sjeda sjedi u Sjedinu gradu, car je prosi, okovan je neda.
110. Sjede na vraga, ode bez traga.
111. Sjedi vila navr vila, "ceka sinova iz bijeli gradova.
112. Sjedi gospa u dvoru, kose joj na dvoru.
113. Sjedi Mara nadno grada, pu"stila kose dovr grada.
114. Sjekuti'ci sijeku, vukoti'ci vuku, sam ba'ca prevra'ca.
115. Sko"ci srna iza trna, dje se svila, tu i umrla.
116. Slamna ku'ca, gvozdeni pritisci.
117. Spolja telo, a unutra ko"sulja.
118. Sprijed "silo, straga vilo, ozdol artija, ozgor mantija.
119. Starac sjedi pod vo'ckom, pokrio se obojkom, zalo"zio brabonjkom.
120. Sto orlova jedno jaje snese.
------------------------------------------------------------------------
Odgonetljaji (III)

81. "Cokot i vino.
82. Prsti u prelje.
83. "Cele.
84. Kad prsti skidaju mue sa skorupa
85. Ovce i kurjak i pas.
86. "Covek s guvna poru"cuje "zeni za vre'cu, kad se naobla"ci
87. "Covek poru"cuje "zeni iz vodenice, da mu po"slje kola da nosi bra"sno.
88. Vodenica.
89. "Zdralovi.
90. Vid o"cinji.
91. Zubi.
92. Svije'ca.
93. Zvijezde.
94. Sjeme u lubenici.
95. Ljebovi u pe'ci
96. Sir u kaci.
97. Pismo.
98. Tikveno sjeme, i vrije"za i cvijet i tikve.
99. Kosa, "celo, o"ci, usta i jezik
100. Vino u buretu.
101. Pijevac.
102. Vrata na ku'ci.
103. Vatra kad se zapre'ce.
104. Lonac.
105. Mravinjak.
106. Sise u krave.
107. Lula.
108. Mjesec.
109. Ovca u toru, i kurjak i pas.
110. Ladja.
111. Koko"s na gnijezdu.
112. Repa.
113. Vatra i dim.
114. Zubi i jezik
115. Varnica.
116. Mlada pod vijencima
117. "Zeludac koko"sinji
118. Lastavica
119. Grozd na "cokotu
120. Gruda sira.