Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up Next Last

Sveto Jevandjelje po Mateju, glava 1.

1. Pleme Isusa Hrista, sina Davida Avramovog sina.

<1 Moj. 5:1> <Psal. 132:11> <Isa. 11:1> <Mat. 22:42> <Luka 3:23> <Dela 2:30> <Dela 13:23> <Rim. 1:3> <Gal. 3:16>

2. Avraam rodi Isaka. A Isak rodi Jakova. A Jakov rodi Judu i bra'cu njegovu.

3. A Juda rodi Faresa i Zaru s Tamarom. A Fares rodi Esroma. A Esrom rodi Arama.

<Ruta 4:18> <1 Dn. 2:5> <1 Dn. 2:9>

4. A Aram rodi Aminadava. A Aminadav rodi Naasona. A Naason rodi Salmona.

<4 Moj. 1:7>

5. A Salmon rodi Vooza s Rahavom. A Vooz rodi Ovida s Rutom. A Ovid rodi Jeseja.

<Is.N. 6:22> <Jevr. 11:31>

6. A Jesej rodi Davida cara. A David car rodi Solomuna s Urijinicom.

<1 Sam. 16:1> <1 Sam. 16:3> <2 Sam. 12:24>

7. A Solomun rodi Rovoama. A Rovoam rodi Aviju. A Avija rodi Asu.

<1 Car. 11:43> <1 Dn. 3:10> <2 Dn. 13:7>

8. A Asa rodi Josafata. A Josafat rodi Jorama. A Joram rodi Oziju.

9. A Ozija rodi Joatama. A Joatam rodi Ahaza. A Ahaz rodi Ezekiju.

10. A Ezekija rodi Manasiju, a Manasija rodi Amona. A Amon rodi Josiju.

<2 Car. 20:21>

11. A Josija rodi Jehoniju i bra'cu njegovu, u seobi vavilonskoj.

<2 Car. 25:11> <Jer. 27:20> <Jer. 52:11> <Dan. 1:2>

12. A po seobi vavilonskoj, Jehonija rodi Salatiila. A Salatiilo rodi Zorovavela.

<Jezd. 3:2> <Jezd. 5:2> <Agej 1:1> <Luka 3:27>

13. A Zorovavel rodi Aviuda. A Aviud rodi Elijakima. A Elijakim rodi Azora.

14. A Azor rodi Sadoka. A Sadok rodi Ahima. A Ahim rodi Eliuda.

15. A Eliud rodi Eleazara, a Eleazar rodi Matana. A Matan rodi Jakova.

<Luka 3:24>

16. A Jakov rodi Josifa, mu"za Marije, koja rodi Isusa prozvanog Hrista.

<1 Moj. 3:15> <Isa. 9:6> <Isa. 53:2> <Luka 2:4> <Luka 3:24>

17. Svega dakle kolena od Avrama do Davida, kolena "cetrnaest, a od Davida do seobe vavilonske, kolena "cetrnaest, a od seobe vavilonske do Hrista, kolena "cetrnaest.

18. A rodjenje Isusa Hrista bilo je ovako: kad je Marija, mati Njegova, bila ispro"sena za Josifa, a jo"s dok se nisu bili sastali, nadje se da je ona trudna od Duha Svetog.

<Gal. 4:4> <Jevr. 10:15>

19. A Josif mu"z njen, budu'ci pobo"zan i ne htev"si je javno sramotiti, namisli je tajno pustiti.

<5 Moj. 24:1>

20. No kad on tako pomisli, a to mu se javi u snu andjeo Gospodnji govore'ci: Josife, sine Davidov! Ne boj se uzeti Marije "zene svoje; jer ono "sto se u njoj za"celo od Duha je Svetog.

<Luka 1:35>

21. Pa 'ce roditi Sina, i nadeni Mu ime Isus; jer 'ce On izbaviti svoj narod od greha njihovih.

<1 Moj. 49:10> <Jer. 33:16> <Dan. 9:24> <Luka 2:21> <Dela 5:31>

22. A ovo je sve bilo da se izvr"si "sta je Gospod kazao preko proroka koji govori:

23. Eto, devojka 'ce zatrudneti, i rodi'ce Sina, i nadenu'ce Mu ime Emanuilo, koje 'ce re'ci: S nama Bog.

<Isa. 7:14> <Isa. 9:6> <Jovan 1:14> <Rim. 1:3> <1 Tim. 3:16>

24. Kad se Josif probudi od sna, u"cini kako mu je zapovedio andjeo Gospodnji, i uzme "zenu svoju.

25. I ne zna"se za nju dok ne rodi Sina svog prvenca, i nadede Mu ime Isus.