'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Prvi Preth

Branko 'Copi'c

PIJETAO I MA"CAK (3/3)

<?/ipp>III<?ipp>

Prolaze dani, treperi ljeto,
sre'cni su Pijevac i njegov drug,
dok jednog jutra i Ma"cak, eto,
spremi se u lov u dalek lug.
Kre'cu'ci na put ozbiljno re"ce:
,,"Cuvaj se Lisca, bezbri"zni Pijev"ce!''

Veseljak Pijevac! Takvoga stvora
nikada nije rodila gora.
Bezbri"zno "zivi, dobrote pun,
lukavstva nikad ni jedan trun,
sva mu je briga rodjeni kljun.
Taj ti u zamku upada skokom,
gotov je za"cas, dok trene"s okom.

Gizdavi Pjetli'c po ku'ci "setka,
navija krestu, ljepotan pravi,
zeleno perje na repu "cetka,
kad, eto, spolja - Lisac se javi:
,,Pjetli'cu dragi, pjeva"cu jasni,
zeleni repe, fesi'cu krasni,
p"senice evo od svake fele,
rumene, krupne, sitne i bijele,
puna je torba da ti je dam,
izidji malo, sada si sam.''

Prozoru Pjetli'c dopade skokom,
naheri glavu, za"zmiri okom.
,,Lijane, ka"zi: "Sta 'cu da radim?
Da vjeru dadem rije"cima tvojim?
P"senicu "zelim du"su da sladim,
samo se torbe i zuba bojim.
Iskreno reci, prikane moj,
misli"s li mene u lonac svoj?''

Lukavi lisac prevrnu o"ci
i la"zan govor za trenut sro"ci:

,,Pokojne babe kunem se glavom,
odavna dr"zim "zestoki post,
vodicu pijem, hranim se travom,
prosto ne mogu da vidim kost.
Od ju"ce trbuh boli me jako,
"zivotu mome dolazi konac,
a sino'c, zlo i naopako,
leptir mi neki razbio lonac.

I najzad, jutros (treba me tu'ci!)
zube sam dao na poklon "Zu'ci.''
Nato 'ce Pjetli'c:
,,Ti mo"zda "sara"s.
Po du"si ka"zi da li me vara"s?''

,,Ako ti la"zem -
Lisac mu veli -
pe"cen mi batak na glavu pao,
vazdan mi zubi jestivo mljeli,
"citav mi 'curan u trbuh stao.
La"zem li - gusku pojeo mnogu,
luto po "sumi koko"sijih nogu.
"Zivjela sloga! U lonac rat!
Izidji brzo, ljubi te brat!''

Prevari Pijetla zakletva ta,
napolje klisnu u skoka dva,
zgrabi ga Lisac, pa s njim u torbu.

,,Sad sam ti, Pijetle, skuvao "corbu!''

Putuje Lisac prastarom "sumom,
uz kamenjare hajdu"ckim drumom,
"culje'ci u"si, kroz nos pjevu"si:

,,Pjetli'cu dragi s bataka dva,
u dubok lonac, nosim te ja,
dobro je tamo, ja nisam grub.
Kr"ci mi trba,
svrbi me zub!''

Vrlo daleko, uz od\jek lak,
"skljocara stara opali: tak!
To Ma"cak lovi dalekim lugom,
a i ne sluti "sta mu je s drugom.
I opet Pjetli'c nadade viku
iz torbe stare:
,,Kukuriku!
Macane braco, lija me davi,
Macane, dru"ze, brzo me bavi,
stotinu zrna u pu"sku stavi!''

Uzalud Ma"cka doziva drug,
daleko bje"se zeleni lug.
Stari se Ma"cak za lovom vije,
Pjetli'ca svoga ni "cuo nije.
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

Pred ve"ce oblak naidje tmuri,
za'cuta "suma, ki"sa se sprema.
Lovd"zija Ma"cak domu se "zuri,
a kada sti"ze - Pijetli'ca nema...

Svu no'c je ki"sa "sibala kruto,
svu no'c je Ma"cak po "sumi luto,
tra"zio stalno i nije stao,
svu no'c je Pijetla po "sumi zvao.

Zvao je Ma"cak, uzalud viko,
jer mu se nije javljao niko.
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

U zoru Ma"cak nadje na kosi
prosuto perje, ki"sa ga rosi.
Zastade lovac, delija mrka,
suze mu teku niz oba brka,
a tu"zne o"ci po perju kru"ze.

,,Za"sto me nisi slu"sao, dru"ze?''

<?/ipp>IV<?ipp>

Na kraju "sume, drugovi moji,
i sada ku'ca malena stoji,
stara je mnogo, zidovi sivi.
I danas Ma"cak unutra "zivi.

Vidimo uz nj sve nova lica:
lovci na glasu, sinovi mladi,
"cetiri snahe, starica Cica,
"sesnaestoro unu"cadi.

Jo"s uvijek tako, ve"cerom, zimi,
su"cu'ci svoje brkove sijede,
starina Ma"cak uz lulu dimi
i "cudne pri"ce prede li, prede.

Veseli odsjaj kao "cigra
iz pe'ci ska"ce, zida se ma"sa,
po razapetom krznu igra
lukavog lisca Mudrija"sa.

Nad njim je okvir u vedroj boji,
brezova kora, srebrna, svijetla,
u njemu slika velika stoji
ma"ckova druga, pokojnog Pijetla.

I "cesto Ma"cak, sa tugom blagom,
razgovor vodi sa slikom dragom,
gleda je dugo i suze bri"se:
,,Najbolji dru"ze, nema te vi"se.''
. . . . . . . . . . . . . . . .

Sa d\jeda-Mrazom u ruhu sjajnom
"sumu sam pro"so stazicom tajnom,
vidio ku'cu i prozor drag,
pred pragom lovca staroga trag.
Samo za trenut!...
Vjetar je meo
i sve se zavi u snije"zni veo.