Glavna strana
Tekstovi
Uslovi kori"stenja
Privatnost
Kontakt informacija
Google

Korisni linkovi
Link prema nama

          'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Sled Poslednji

Sveto Jevanđelje po Mateju, glava 1.

1. Pleme Isusa Hrista, sina Davida Avramovog sina.

<1 Moj. 5:1> <Psal. 132:11> <Isa. 11:1> <Mat. 22:42> <Luka 3:23> <Dela 2:30> <Dela 13:23> <Rim. 1:3> <Gal. 3:16>

2. Avraam rodi Isaka. A Isak rodi Jakova. A Jakov rodi Judu i braću njegovu.

3. A Juda rodi Faresa i Zaru s Tamarom. A Fares rodi Esroma. A Esrom rodi Arama.

<Ruta 4:18> <1 Dn. 2:5> <1 Dn. 2:9>

4. A Aram rodi Aminadava. A Aminadav rodi Naasona. A Naason rodi Salmona.

<4 Moj. 1:7>

5. A Salmon rodi Vooza s Rahavom. A Vooz rodi Ovida s Rutom. A Ovid rodi Jeseja.

<Is.N. 6:22> <Jevr. 11:31>

6. A Jesej rodi Davida cara. A David car rodi Solomuna s Urijinicom.

<1 Sam. 16:1> <1 Sam. 16:3> <2 Sam. 12:24>

7. A Solomun rodi Rovoama. A Rovoam rodi Aviju. A Avija rodi Asu.

<1 Car. 11:43> <1 Dn. 3:10> <2 Dn. 13:7>

8. A Asa rodi Josafata. A Josafat rodi Jorama. A Joram rodi Oziju.

9. A Ozija rodi Joatama. A Joatam rodi Ahaza. A Ahaz rodi Ezekiju.

10. A Ezekija rodi Manasiju, a Manasija rodi Amona. A Amon rodi Josiju.

<2 Car. 20:21>

11. A Josija rodi Jehoniju i braću njegovu, u seobi vavilonskoj.

<2 Car. 25:11> <Jer. 27:20> <Jer. 52:11> <Dan. 1:2>

12. A po seobi vavilonskoj, Jehonija rodi Salatiila. A Salatiilo rodi Zorovavela.

<Jezd. 3:2> <Jezd. 5:2> <Agej 1:1> <Luka 3:27>

13. A Zorovavel rodi Aviuda. A Aviud rodi Elijakima. A Elijakim rodi Azora.

14. A Azor rodi Sadoka. A Sadok rodi Ahima. A Ahim rodi Eliuda.

15. A Eliud rodi Eleazara, a Eleazar rodi Matana. A Matan rodi Jakova.

<Luka 3:24>

16. A Jakov rodi Josifa, muža Marije, koja rodi Isusa prozvanog Hrista.

<1 Moj. 3:15> <Isa. 9:6> <Isa. 53:2> <Luka 2:4> <Luka 3:24>

17. Svega dakle kolena od Avrama do Davida, kolena četrnaest, a od Davida do seobe vavilonske, kolena četrnaest, a od seobe vavilonske do Hrista, kolena četrnaest.

18. A rođenje Isusa Hrista bilo je ovako: kad je Marija, mati Njegova, bila isprošena za Josifa, a još dok se nisu bili sastali, nađe se da je ona trudna od Duha Svetog.

<Gal. 4:4> <Jevr. 10:15>

19. A Josif muž njen, budući pobožan i ne htevši je javno sramotiti, namisli je tajno pustiti.

<5 Moj. 24:1>

20. No kad on tako pomisli, a to mu se javi u snu anđeo Gospodnji govoreći: Josife, sine Davidov! Ne boj se uzeti Marije žene svoje; jer ono što se u njoj začelo od Duha je Svetog.

<Luka 1:35>

21. Pa će roditi Sina, i nadeni Mu ime Isus; jer će On izbaviti svoj narod od greha njihovih.

<1 Moj. 49:10> <Jer. 33:16> <Dan. 9:24> <Luka 2:21> <Dela 5:31>

22. A ovo je sve bilo da se izvrši šta je Gospod kazao preko proroka koji govori:

23. Eto, devojka će zatrudneti, i rodiće Sina, i nadenuće Mu ime Emanuilo, koje će reći: S nama Bog.

<Isa. 7:14> <Isa. 9:6> <Jovan 1:14> <Rim. 1:3> <1 Tim. 3:16>

24. Kad se Josif probudi od sna, učini kako mu je zapovedio anđeo Gospodnji, i uzme ženu svoju.

25. I ne znaše za nju dok ne rodi Sina svog prvenca, i nadede Mu ime Isus.