'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Sled Poslednji

PG 1245 P7x 1964

Pravopis Srpskohrvatskog Jezika

"Skolsko izdanje

tre'ce izdanje

Matica Srpska Matica Hrvatska

1964

Pravopisna komisija: Dr Radomir Aleksi'c, Dr. Aleksandar Beli'c, Milo"s Had"zi'c, Dr Josip Hamm, Dr Mate Hraste, Dr Ljudevit Jonke, Radovan Lali'c, Slavko Pave"si'c, Pavle Rogi'c, Dr Mihailo Stevanovi'c, Dr Jovan Vukovi'c

Prema zaklju"ccima pravopisne komisije priredili: Dr Ljudevit Jonke i Dr Mihailo Stevanovi'c

------------------------------------------------------------------------

PRAVOPISNA PRAVILA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I PISMA SRPSKOHRVATSKOG JEZIKA

1. -- U srpskohrvatskom jeziku pi"semo:

a) latinicom:

a A, b B, c C, "c "C, 'c 'C, d D, d"z D"z, dj Dj, e E, f F, g G, h H, i I, j J, k K, l L, lj Lj, m M, n N, nj Nj, o O, p P, r R, s S, "s "S, t T, u U, v V, z Z, "z "Z,

-- i

b) 'cirilicom:

a A, b B, v V, g G, d D, dj Dj, e E, "z "Z, z Z, i I, j J, k K, l L, lj Lj, m M, n N, nj Nj, o O, p P, r R, s S, t T, 'c 'C, u U, f F, h H, c C, "c "C, d"z D"z, "s "S.

Oba ova pisma imaju po 30 slova, od kojih svako ozna"cava po jedan glas. Jedino se slovom r, i u latinici i u 'cirilici, pi"se glas r ne samo kad je suglasnik ve'c i kad je samoglasnik, u svim polo"zajima gd{j}e ima vr{ij}ednost samoglasnika:

a) u sredini r{ij}e"ci izmedju suglasnika (brzo, brz, drvo, krv, Hrvat, Srbin, trn); b) u po"cetku r{ij}e"ci ispred suglasnika (rdja, rvati se, rt, rzati); c) na kraju r{ij}e"ci iza suglasnika (zatr, otr, satr); d) ispred samoglasnika o koje je postalo od l (groce, opro, otro, prostro, umro); e) iza samoglasnika koji se nalazi na kraju prvog d{ij}ela slo"zene r{ij}e"ci kad drugi njen d{e|i}o po"cinje glasom r iza koga dolazi suglasnik (zardjati, porvati se, sur"zica).

2. -- U 'cirilici se svaki glas pi"se po jednim znakom. U latinici se takodje po jednim znakom pi"su svi glasovi osim d"z, lj, nj, koji se b{el|ilj}e"ze sa dva znaka: ljudi, njiva, srd"zba.

Od r{ij}e"ci u kojima se u latinici slova d"z, lj i nj "citaju kao jedan glas treba razlikovati slu"cajeve gd{j}e se tim slovima ozna"cavaju skupovi od po dva glasa; npr. nad\"ziv{j}eti, pod\"ze'ci, in\jekcija, kon\jugacija.

3. -- U srpskohrvatskom knji"zevnom jeziku i skupovi glasova se u pojedinim r{ij}e"cima pi"su onako kako se izgovaraju: potpetica, napretka, svadba, i"s"ceznuti. I to na"s pravopis "cini fonetskim. Ali se, u dodiru dv{e|i}ju sus{j}ednih r{ij}e"ci, svi glasovi pi"su onako kako se izgovaraju kada se svaka r{ij}e"c posebno upotr{ij}ebi: pod petom, pred ku'com, s njim, bez njih, a ne: pot petom, pret ku'com itd.). Gd{j}ekad, iz odredjenih razloga, i u zasebnim r{ij}e"cima odstupamo od pisanja prema izgovoru. Svi 'ce takvi slu"cajevi ovd{j}e biti posebno obja"snjeni.

II RASTAVLJANJE R{IJ}E"CI NA KRAJU REDA

4. -- Kada u pisanju (ili pri "stampanju) c{ij}ela r{ij}e"c ne mo"ze stati u redu u kome je zapo"ceta, onda se jedan njezin d{e|i}o prenosi u sl{ij}ede'ci red, a na m{j}estu gd{j}e se r{ij}e"c prelama pi"se se crtica (-). Pri tome treba imati na umu:

a) Znak za rastavljanje r{ij}e"ci na kraju reda stavlja se izmedju samoglasnika (kada se vi"se njih nadje jedan do drugog) ili iza samoglasnika a ispred suglasnika: d{e|i}-onica ili d{e|i}o-nica, moli-oci ili molio-ci, ja-ukati ili jau-kati, li-va-da, ma-li-na, v{j}e-tar, "ci-ta-ti, dr-"za-ti.

b) Jedan glas, i kad je to samoglasnik, ne treba prenositi; nema potrebe rastavljati r{ij}e"ci: da-o, ka-o, izgor{e|i}-o. Pogotovo nije dopu"steno prenositi ni pojedine suglasnike ni skupove suglasnika; ne mo"ze se rastavljati npr.: du"znos-t, ili du"zno-st, pri"s-t, perfek-t ili perfe-kt.

c) Ako se u sredini r{ij}e"ci nalaze suglasni"cki skupovi, u pisanju se znak za preno"senje mo"ze slobodno stavljati ili ispred c{ij}elog suglasni"ckog skupa ili izmedju pojedinih suglasnika: ze-mlja ili zem-lja, sta-klo ili stak-lo, pti-"cji ili pti"c-ji, se-stra ili ses-tra ili sest-ra, va-tra ili vat-ra, kompa-ktno ili kompak-tno ili kompakt-no.

Ipak se ne preporu"cuje da se i suglasni"cki skupovi koji su te"ski za izgovor c{ij}eli prenose na po"cetak novog reda, nego je bolje rastavljati: bor-ba, tram-vaj, brat-stvo, "skol-ski, ljud-ski, srod-stvo.