'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Jovan Jovanovi'c Zmaj

TRI HAJDUKA

U po burne crne no'ci,
Feruz-pa"sa iz sna sko"ci,
"Zi"zak drk'ce, ko da "cita
Stravu sanka s bleda lica.
Feruz-pa"sa kadu pita:
,,Kamo klju"ci od tamnica?...
Tri godine kako trunu -
Oh, hajdu"cki pepo kleti!
Pa jo"s ni sad mira nema -
U san dodje da mi preti!''
,,Nemoj, ago, nemoj no'cu
Silaziti u tamnice,
Sutra 'cemo poslat Muja,
Da pokopa kosti njine!''
,,Hahahaha, babo moja,
Ni "zivih se nisam boja,
Dok su bili za u"zasa,
A nekmoli mrtvih pasa.
Moram i'ci da ih vidim
Kako le"ze na truli"stu,
Da ih pitam, "sto me zovu,
"Sto me tra"ze, "sto me i"stu!'' -
Uze "zi"zak - zraka drk'ce
Na pa"sinom bledom licu -
Zardjana brava "skripnu -
On se spusti u tamnicu.
U tamnici lednoj stravi,
Gde jakrepe memla davi,
Gde se groze hladne guje,
Kad se sete nekih muka -
Onde sede tri kostura,
Tri kostura od hajduka.
Ili sede, il' se samo
Feruz-pa"si tako stvara.
Pred njima su na kamenu,
Ka na stolu, tri pehara.
Progovara hajduk prvi:
,,Evo, pa"so, pehar krvi!
Imao sam vernu ljubu -
Kad me pokri ova tama,
Ostala je jadna sama -
Nije sama... ma"c u ruci.
Pa povika: Gde ste, vuci?
Tako sti"ze do tvog dvora,
Pu"ce pu"ska odozgora,
Probi srce jadne "zene -
Evo pehar krvi njene!
Krasno j' vino, puna j' "ca"sa -
Nazdravi mi, Feruz-pa"sa!''

Sama s' ruka pa"si di"ze,
Sama noga kro"ci bli"ze.
Pehar popi, ciknu muka,
Ciknu pa"sa - a te kosti
Smeja"se se... Bog da prosti!

Progovara hajduk drugi:
,,Kad sam dopo ovog groba,
Pitala te majka moja:
Po"sto 'ce"s mi prodat roba?
A ti re"ce: Tri tovara.
A sirota majka stara,
Znojila se danju, no'cu,
Nit' je jela, nit' je pila,
Dok krvavim nije znojem
Tri tovara izmu"cila.
Kad ti sino'c blago dade,
Ti se, pa"so, smejat stade;
To je, bako, tek za hranu;
Tvoj je sinak junak bio,
Ako j' umo kamen gristi
Mora da se ugojio!
Svisnula je majka moja -
Ovaj pehar pun je vina,
Krvavoga njenog znoja!
Krasno j' vino, puna j' "ca"sa -
Nazdravi mi, Feruz-pa"sa!''

Sama s' ruka pa"si di"ze,
Sama noga kro"ci bli"ze,
Pehar popi, ciknu muka,
Ciknu pa"sa - a te kosti
Smeja"se se... Bog da prosti!

Progovara hajduk tre'ci:
,,Kad sam dopo ovih tmina,
Imao sam u gorici
Nedorasla, slaba sina,
Htelo dete pu"sku di'ci,
Pu"ska te"ska, slabe ruke -
Po"ce jadno suze ronit,
"Sto ne mo"ze u hajduke.
Plakalo je gladno, "zedno,
"Sto mu babo ovde trune,
Plakalo je, pa je svislo -
Evo "ca"se suza pune! -
Krasno j' vino, puna j' "ca"sa -
Nazdravi mi, Feruz-pa"sa!''

Sama s' ruka pa"si di"ze,
Sama noga kro"ci bli"ze,
Pehar popi, ciknu muka,
Mrtav pade do hajduka,
Mrtav pade - a te kosti
Smeja"se se... Bog da prosti!