'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Sled Poslednji

Sveto Jevandjelje po Mateju, glava 1.

1. Pleme Isusa Hrista, sina Davida Avramovog sina.

<1 Moj. 5:1> <Psal. 132:11> <Isa. 11:1> <Mat. 22:42> <Luka 3:23> <Dela 2:30> <Dela 13:23> <Rim. 1:3> <Gal. 3:16>

2. Avraam rodi Isaka. A Isak rodi Jakova. A Jakov rodi Judu i bra'cu njegovu.

3. A Juda rodi Faresa i Zaru s Tamarom. A Fares rodi Esroma. A Esrom rodi Arama.

<Ruta 4:18> <1 Dn. 2:5> <1 Dn. 2:9>

4. A Aram rodi Aminadava. A Aminadav rodi Naasona. A Naason rodi Salmona.

<4 Moj. 1:7>

5. A Salmon rodi Vooza s Rahavom. A Vooz rodi Ovida s Rutom. A Ovid rodi Jeseja.

<Is.N. 6:22> <Jevr. 11:31>

6. A Jesej rodi Davida cara. A David car rodi Solomuna s Urijinicom.

<1 Sam. 16:1> <1 Sam. 16:3> <2 Sam. 12:24>

7. A Solomun rodi Rovoama. A Rovoam rodi Aviju. A Avija rodi Asu.

<1 Car. 11:43> <1 Dn. 3:10> <2 Dn. 13:7>

8. A Asa rodi Josafata. A Josafat rodi Jorama. A Joram rodi Oziju.

9. A Ozija rodi Joatama. A Joatam rodi Ahaza. A Ahaz rodi Ezekiju.

10. A Ezekija rodi Manasiju, a Manasija rodi Amona. A Amon rodi Josiju.

<2 Car. 20:21>

11. A Josija rodi Jehoniju i bra'cu njegovu, u seobi vavilonskoj.

<2 Car. 25:11> <Jer. 27:20> <Jer. 52:11> <Dan. 1:2>

12. A po seobi vavilonskoj, Jehonija rodi Salatiila. A Salatiilo rodi Zorovavela.

<Jezd. 3:2> <Jezd. 5:2> <Agej 1:1> <Luka 3:27>

13. A Zorovavel rodi Aviuda. A Aviud rodi Elijakima. A Elijakim rodi Azora.

14. A Azor rodi Sadoka. A Sadok rodi Ahima. A Ahim rodi Eliuda.

15. A Eliud rodi Eleazara, a Eleazar rodi Matana. A Matan rodi Jakova.

<Luka 3:24>

16. A Jakov rodi Josifa, mu"za Marije, koja rodi Isusa prozvanog Hrista.

<1 Moj. 3:15> <Isa. 9:6> <Isa. 53:2> <Luka 2:4> <Luka 3:24>

17. Svega dakle kolena od Avrama do Davida, kolena "cetrnaest, a od Davida do seobe vavilonske, kolena "cetrnaest, a od seobe vavilonske do Hrista, kolena "cetrnaest.

18. A rodjenje Isusa Hrista bilo je ovako: kad je Marija, mati Njegova, bila ispro"sena za Josifa, a jo"s dok se nisu bili sastali, nadje se da je ona trudna od Duha Svetog.

<Gal. 4:4> <Jevr. 10:15>

19. A Josif mu"z njen, budu'ci pobo"zan i ne htev"si je javno sramotiti, namisli je tajno pustiti.

<5 Moj. 24:1>

20. No kad on tako pomisli, a to mu se javi u snu andjeo Gospodnji govore'ci: Josife, sine Davidov! Ne boj se uzeti Marije "zene svoje; jer ono "sto se u njoj za"celo od Duha je Svetog.

<Luka 1:35>

21. Pa 'ce roditi Sina, i nadeni Mu ime Isus; jer 'ce On izbaviti svoj narod od greha njihovih.

<1 Moj. 49:10> <Jer. 33:16> <Dan. 9:24> <Luka 2:21> <Dela 5:31>

22. A ovo je sve bilo da se izvr"si "sta je Gospod kazao preko proroka koji govori:

23. Eto, devojka 'ce zatrudneti, i rodi'ce Sina, i nadenu'ce Mu ime Emanuilo, koje 'ce re'ci: S nama Bog.

<Isa. 7:14> <Isa. 9:6> <Jovan 1:14> <Rim. 1:3> <1 Tim. 3:16>

24. Kad se Josif probudi od sna, u"cini kako mu je zapovedio andjeo Gospodnji, i uzme "zenu svoju.

25. I ne zna"se za nju dok ne rodi Sina svog prvenca, i nadede Mu ime Isus.