'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Sled Poslednji

Sarajevsko polje, oko 1900-te

Pop Stjepo i Vladimir Trifkovi'c:
SARAJEVSKO POLJE -- antropogeolo"ska promatranja
-----------------------------------------------------

Srpska Kraljevska Akademija
Srpski Etnografski Zbornik
Knjiga jedanaesta

Uredio: D-r J. Cviji'c

U Beogradu, "stampano u dr"zavnoj "stampariji Kraljevine Srbije, 1908.

Izdaje: Srpska Kraljevska Akademija

NASELJA SRPSKIH ZEMALJA

- Rasprave i gradja -

sa 6 skica u tekstuSadr"zaj jedanaeste knjige etnografskog zbornika:
Strana
\dag Pop Stjepo i \dag Vladimir Trifkovi'c --- Sarajevska
okolina:
I. Sarajevsko Polje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Op"sti dio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. Glavnije fizi"cke osobine oblasti . . . . . . . . . . . . 6
Vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
II. Naselja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1. Polo"zaj sela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2. Ekonomske prilike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3. Tip sela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Pojam o selu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tip sela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
III. Ku'ca, dvor i oku'cnica . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ku'ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Razvijenija ku'ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Zgrada oko ku'ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Muslimanska ku'ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Stanovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
IV. Ostaci starijih i postanak dana"snjih sela . . . . . . . . 57
V. Kretanje i porijeklo stanovni"stva . . . . . . . . . . . . 63
Pregled oblasti i mjesta odakle su doseljenici . . . . . . 67
VI. Etni"cke osobine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
VII. Zanimanje stanovni"stva . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Zemljoradnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Sto"carstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Druga zanimanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Posebni dio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
1. Pofali'ci (95). --- 2. Dolac (97). --- 3. Miljevi'ci (107).
--- 4. Kozarevi'ci i Toplik (110). --- 5. Ivani'ci (115). ---
6. Lukavica (117). --- Kobilj-Do (119). --- 8. Mladice (123). ---
9. Kotorac (125). --- 10. Dobrinja (130). --- 11. Nedjari'ci (132).
--- 12. Gornji Stup (134). --- 13. Butmir (136). --- 14. Vojkovi'ci
(140). --- 15. Grlica
<str:V/str:VI>
(145). --- 16. Lasica (147). --- 17. Rasnica (151). --- 18. Kova"ci
(154). --- 19. Glavogodina (156). --- Vrutci (158). --- 21. Lu"zani
(160). --- 22. Bla"zaj (165). --- 23. Vrelo Bosne (169). ---
24. Osijek (173). --- 25. Otes (178). --- 26. Doglodi (180). ---
27. Donji Stup (182). --- 28. Brije"s'ce (186). --- 29. Ba"ci'ci
(189). --- 30. Binje"zevo (191). --- 31. Roga"ci'ci$^*$ (196) ---
32. Rakovica (202). --- 33. Zenik (208). --- 34. Bojnik (215). ---
35. Mihailovi'ci (217). --- 36. Ahatovi'ci (220). ---
37. Dobro"sevi'ci (222). --- 38. Reljevo (225). --- 39. Re"cica (228).
--- 40. Dvor (231). --- 41. Strane i Glavica (233). --- 42. Kara"ci'ci
i Smiljevi'ci (237). --- 43. Ugosko (239). --- 44. Kobilja Glava
(242). --- 45. Slatina (244). --- 46. Vele"si'ci (248). ---
47. Ko"seva.
Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
a) pregled geografskih i etnografskih naziva . . . . . . . 256
b) pregled geografskih imena . . . . . . . . . . . . . . . 262
v) pregled porodi"cnih i ostalih prezimena . . . . . . . . 289

Kosta Jovanovi'c --- Gornje Draga"cevo: . . . . . . . . . . . . 311
Op"sti deo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
I. Oblast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
II. Glavnije fizi"cke osobine oblasti . . . . . . . . . . . 314
Orografija, geolo"ski sastav i morfologija . . . . . . 314
Vode --- hidrografija . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
III. Naselja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
1. Polo"zaj sela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
2. Ekonomske prilike . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Pa"se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
"Sume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Vrste svojine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Zanimanje stanovnika . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Vo'carstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
3. Tip sela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
4. Ku'ca, dvor i oku'cnica . . . . . . . . . . . . . . . 342
Dvor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Oku'cnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Ku'ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Brvnara i polubrvnara --- polu"catmara . . . . . . . . 345
Zidana ku'ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Sibara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Zgrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Kolibe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
IV. Imena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
V. Ostaci iz starine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
VI. Postanak dana"snjih sela i poreklo stanovnika . . . . . 355
Pregled oblasti i mesta iz kojih su doseljenici Gornjeg
Draga"ceva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
<str:VI/str:VII>
Posebni deo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
1. Guberevci (363). --- 2. Milatovi'ci (367). --- 3. Vlasteljice
(370). --- 4. Kaona (374). --- 5. Gornji i Donji Dubac (378). ---
6. Vu"ckovica (384). --- 7. Bijeli Kamen (386). --- 8. Kotra"za
(390). --- 9. P"sanik (392). 10. Rti (394). --- 11. Kriva"ca (397).
--- 12. "Zivica (398). --- 13. Vi"ca (401).
Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
a) Pregled geografskih i etnografskih naziva . . . . . . . 408
b) Pregled geografskih imena . . . . . . . . . . . . . . . 409
v) Pregled porodi"cnih i ostalih prezimena . . . . . . . . 430

--- * ---