'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Prvi Preth

<str:7/str:8> ostalih da spomenemo: _Osoj_ (787), _Vinograd_ (591), _Crkvine_ (586), _Debela Kosa_ (570) i _Vinje_ (570). Ovi su bre"zuljci zauzeli sav prostor od polja do samog grebena, zgodan za obradjivanje, te je na njemu nastalo mnogo sela, kao: cijela Rakovica, Osijek i Crnotina.

Brda izmedju dola Bosne i dola Miljacke, u koliko spadaju u ovaj kraj, istih su osobina kao i brda izmedju dola Zujevine i Bosne. Vrlo su talasasta, sa vi"se omanjih i ve'cih bre"zuljaka. Sva su uzira'cena ili obrasla bjelogoricom. Kr"sa nema nigd\je. Nijesu suvi"se visoka, ali imaju i prili"cno strmih strana, a "cine sama za se kao neku cjelinu, jer ih za ostala brda, ogranke Ozren-planine, koja se za njihovim ledjima odmah di"zu do prili"cne visine ve"ze jedino jedno omanje sedlo zvano Kobilja Glava. Ina"ce su od njih sasvim rastavljena dolom potoka Su"sice i dolom Vogo"ste. Od visova da pomenemo: _Gradac_ (682), _"Zu"c_ (849), _Ogrli'c_ (878), _Hum_ (820) i _Arnautku_ (720).

Jo"s imamo spomenuti brda koja grani"ce sa Sarajevskim Poljem od dola Miljacke do dola "Zeljeznice. Sva su ova brda ogranci Jahorine. Tu je prvo visoki i strmi _Trebevi'c_ (1629 m.), koji se svojim grebenom pru"za od J.I. ka S.Z. i spu"sta prema Polju, u kome se sasvim duboko gube dva poslednja njegova ogranka, rastavljena dolom potoka Dobrinje, koji izvire pod samim podno"zjem Trebevi'ca. Prvi se ogranak, nastavak samog grebena Trebevi'ca, pru"za niz lijevu obalu Miljacke, prvo pod imenom Debelo Brdo, pa Vratca i, napo"sljetku, Mojmilo do sela Nedjari'ca, gd\je se sasvim zavr"suje. Najvi"si je vrh na ovom ogranku _Bogo"sevica_ (670). Drugi se manji ogranak odvaja od podno"zja Trebevi'ca i pru"za lijevom obalom Dobrinje pod imenom Pavlovac, pa Vranje"s do sela Dobrinje, gd\je se zavr"suje. Jo"s se u Polje uvalio i jedan ogranak same Jahorine, zvani _Mladi"cka Brda_, "ciji je najvi"si vrh, <str:8/str:9> _Kobilje Brdo_ (867), odmah vi"se Kobilj-Dola, ond\je gd\je se odvaja od Jahorine. Zavr"suje se duboko u Polju vi"se sela Kotorca strmenitim i kr"sevitim visom _Ilinja"com_ (755). Ona dijeli Mladi"cka Brda od ogranaka Trebevi'ca do Kasidolskog Potoka, a od Igmana do rijeke "Zeljeznice. I ova su sva brda, u koliko spadaju u ovd\je opisani kraj, "sumovita, ali ima i kr"sa, vi"se nego i na Igmanu. Tako preobladjuje kr"s u Mladi"ckim Brdima s one strane nad dolom "Zeljeznice. Kr"sevit je i vis Ilinja"ca, a tako i podno"zje Trebevi'ca vi"se sela Miljevi'ca i Toplika. Prema vrhu Trebevi'ca kr"s sasavim i prevladjuje, tako da mu je "citava ju"zna strana od vrha pa do vi"se sela gotovo sama golijet. U koliko ima "sume bjelogorica je i malena. No zato ima sasavim u blizini velike i stare "sume, crnogorice i bjelogorice, koja se sad jako sije"ce i u njoj seljani podmiruju svoje potrebe.

Vode. --- Sarajevsko je Polje isprekr"stano rijekama i potocima koji mu njive i livade mjestimice natapaju i gnoje, a mjestimice snose i potkopavaju. Najve'ca je rijeka _Bosna_ koja izvire na jugozapadnoj strani Sarajevskog Polja pod Igman-planinom, te"ce sjeveru ispod Vrela-Bosne, izmedju njiva vrelo bosanskih, lu"zanjskih, osje"ckih, doglodskih do Crnotine. Tu skre'ce na SJ.-I. ispod Crnotine i dijeli ovu od Crnotinskog i Zabrdjanskog Polja do Dvora, gd\je se gubi u Priboju izmedju Graca i Krivoglavaca. Prito"cice Bosne s desne su: potok _Borim_ koji izvire ni"ze Vrutaka i utje"ce kraj druma ni"ze sela u Bosnu. Druga je pritoka _Ve"cerica_ koja izvire u Lasici i te"ce kroza sela: Rasnicu, Kova"ce, Glavogodinu i Vruta"cka Polja, u dnu kojih utje"ce u Bosnu. U Ve"cericu utje"ce Mala Ve"cerica koja izvire u Glavogodini, te"ce kroza selo Ba'cevo i u Vruta"ckom Polju utje"ce u Veliku Ve"cericu. <str:9/str:10> Pritoka Bosne jo"s je _Bukula"s_ koji izvire u Ba'cevu i u Bosnu utje"ce vi"se konaka.

Rijeka "Zeljeznica izvire pod Jahorinom, dolazi ispod Krupca, te"ce kroz Vojkovi'ce i Polje Grli"cko, Lasi"cko, Kotora"cko, Butmirsko kraj Ilid"ze i oteskih i lu"zanskih njiva i utje"ce u Bosnu kod sela Karamusi'ca. Prito"cica je "Zeljeznici u Polju s lijeve strane potok Slapnja"ca ili, kako je neki zovu, Kasidolska Voda kojoj je izvor u Kasidolima. Dolazi iz kobiljskih dolina, protje"ce kroz Kobiljdolsko i Mladi"cko Polje, Kotorac, ni"ze koga se razdvaja na dva kraka, od kojih jedan te"ce kroza selo Butmir, a drugi ju"zno od sela, pa se sastaju pod selom i utje"cu u "Zeljeznicu vi"se Ilid"ze.

Rijeka _Dobrinja_ izvire u Topliku i te"ce kroz Toplik, Lukavicu, Dobrinju Nedjari'ce, Gornji Stup, Dojnji Stup i Otes i utje"ce u Bosnu ni"ze Dogloda. Ova se re"cica u selu Lukavica zove Lukavica, a od sela Dobrinje do u"s'ca u Bosnu zove se Dobrinja. S desne je strane prito'cica Dobrinji miljevi'cski potok _Lukavac_ koji izvire u vrh Miljevi'ca, protje"ce kroz Miljevi'ce i jedan dio Lukavice i utje"ce u Dobrinju vi"se sela Dobrinje.

_Miljacka_ te"ce od Sarajeva kroza sela mahale Doca, zatim izmedju Ali-pa"sina Polja i polja ba'cevskih i brije"s'canskih, iznad Dogloda, gd\je utje"ce u Bosnu. Miljacki su prito"cice s lijeve strane: potok _Kova"ci'ci_ koji utje"ce vi"se Grbavice i Potok ispod Brijesta koji te"ce izmedju Rasna i "Svrakina Sela i utje"ce kod "Cengi'ca konaka. S desne su joj strane pritoke: potok Bu"ca koji potje"ce od izvora u stranama Huma i Orli'ca i te"ce dolinom izmedju njih kroz Dolac i utje"ce u Miljacku kod Velikih Drveta. Zatim potok _Su"sica_ koji dijeli Sarajevo od sela Pofali'ca i utje"ce vi"se Grbavice; _Boljakov Potok_ koji izvire u Boljacima i <str:10/str:11> utje"ce ni"ze ovog kod Alipa"sina Mosta; _Railova"cki Potok_, "ciji je izvor u strani sela Railovca, a te"ce niz Ba"ci"cko Polje i utje"ce ni"ze sela Ba"ci'ca.

Jo"s s desne strane utje"cu u Bosnu potok _Lepenica_ koji poti"ce ispod "Zu"ci, te"ce kroza Zabrdje i utje"ce prema Reljevu u dnu Zabrdjskog Polja, i rijeka _Vogo"sta_ koja potje"ce od Skakavca i dijeli sela Vogo"stu i Ugosko, utje"ce na Priboju Bosne. -- Vogo"sti su prito"cice u opsegu ove oblasti potoci Udljikovac, Hotonj i Obrovac.

Lijeve su prito"cice Bosni: _"S'cavac_ koji izvire u njivama ni"ze Vrela Bosne i utje"ce kod bosanske 'cuprije. Zatim rijeka _Zujevina_ koja te"ce isto"cno od sela Bla"zuja pa se vi"se Slatine dijeli na dva kraka, od kojih jedan te"ce kroza Slatinu iznad Pa"sinih Tukova i utje"ce vi"se Karamusi'ca, a drugi te"ce povrh Slatine kraj Pa"sinice kule kroza selo Osijek i utje"ce ni"ze ovog u Bosnu. Zujevini su prito"cice: potok Rakovica koji te"ce ispod Roga"ci'ca i utje"ce u Bla"zujskom Polju; potok _Vreoca_ koji izvire pod Vu"cinama i utje"ce odmah ni"ze glavnog druma; Potok _Kasidolski_ koji te"ce kroz Kasidole i utje"ce u polju ni"ze sela. Druge su pritoke Bosni: _Potok Tri"sevinjski_ koji te"ce kroz Butinjsko Polje iz Strana Vinogradskih i utje"ce u dnu polja u Bosnu. _Potok Mrtvica_ koji te"ce izmedju Mihailovi'ca i Bojnika i utje"ce u dnu Butinjskog polja. Potok bjelugovi'cski _Kamenja"ca_ koji te"ce iz Ahatovi'ca ispod Bjelugovi'ca i utje"ce ni"ze ovih u Bosnu. _Potok Reljevski_ koji potje"ce iz strana reljevskih, te"ce kroz Reljevo i utje"ce ni"ze sela u Bosnu. _Potok Re"ci"cki_ koji dolazi iz sela Re"cice, te"ce pokraj bogoslovije i utje"ce ni"ze ku'ca zavodskih.

Rijeka Bosna na izvoru bude jaka u prolje'ce kad se snjegovi tope na planini Igmanu, gd\je voda ponire i dolazi na izvore ispod Igmana. U daljem toku nadolazi <str:11/str:12> i biva jaka kad nabujaju i pridodju njene prito"cice. Kad je, kako se veli, Bosna velika prekrili sve Butinjsko Polje, pa se izljeva i po poljima ispod Dogloda, Crnotine, Reljeva i Zabrdja. Pri nadola"zenju Bosna potkopava obale i mijenja tok, zbog "cega su mnoge ade oko njena korita od bosanske 'cuprije do pod Reljevo. Gd\je se izlije i le"zi tu nanosi naplavak i gnoji zemlju.

Miljacka i Dobrinja malo su br"zeg toka. Nadolaze iz brda za doba velikih ki"sa i u prolje'ce kad se snjegovi tope. Miljacka takodje nosi obale i mijenja korito, ali gd\je se izlije tu natapa i gnoji. Dobrinja, pak, slabo mijenja korito, a gd\je se izlije snosi zemlju.

Najvalovitije su "Zeljeznica i Zujevina koje dolaze iz velikih brda, primaju u se valovite potoke dok nastupe u Sarajevsko Polje i kad u jesen ili prolje'ce nadodju izliju se i snose okolne njive i livade. S toga im je korito vrlo "siroko i pjeskovito sa "sljunkom, a na mnogim su mjestima zbog toga njive i livade pjeskovite.

Potok Ve"cerica takodje nadolazi kad se tope snjegovi u Igman-planini, ali ne snosi njive nego se izljeva po poljima oko korita i gnoji ih.

Ostali manji potoci nadolaze kad su velike ki"se, ina"ce nijesu jaki i mnogi od njih ljeti kad su su"se sasvim presu"se i samo se po koritu poznaju. Kova"ci'cki Potok, Lepenica i Vrela imaju jake izvore i nikad ne presu"suju, jer im je i utok blizu izvora. "S'cavac medjutim nadolazi kad su najve'ce su"se, a kad su svuda povodni onda je najmanji. "Cim "S'cavac za vrijeme su"sa po"cne opadati seljaci tvrdo vjeruju da 'ce nastupiti ki"se i veliki povodnji.

Osim ovih rijeka i potoka Sarajevsko Polje, prema drugim krajevima sarajevske okoline, ima i dosta izvorske vode. Najvi"se je izvora po bre"zuljcima i stranama <str:12/str:13> oko ravnice Sarajevskog Polja, zatim po selima ispod Igman-planine i u nekim selima po ravnici. U selima gd\je nema izvora imaju iskopani bunarovi sa izvorskom vodom.