'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Prvi Preth

Naslov: Narodne srpske zagonetke
Napomena: U Be"cu 1821., Vuk Stefanovi'c Karad"zi'c

Narodne srpske zagonetke (IV)

121. Tavno neva u tavnoj kljeti vez veze tanku gojtu plete.
122. Tanjir do tanjira "cak do Varadina.
123. Telo mu je drveno, zubi su mu gvozdeni, srce mu je prteno.
124. Tica bez zuba, a svijet izjede.
125. Tica "sargizda sve selo nagizda, a sebe ne mo"ze.
126. Tr"ci tr"culjak, visi visi visuljak; Boga moli tr"culjak, da otpadne visuljak.
127. Ubi vola bivola, okrvavi dva dola.
128. Udje kurjak u tor, ovcu uvati, pa kost izjede, a mesa se ne dota"ce.
129. U jednom brlogu dvanaest nazimaca le"zi, a nijedan s kraja nije.
130. U jednom sudu i vino i rakija (pa ne'ce da se pomije"sa).
131. U mrtvoj kobili drob govori.
132. U nas jarac "cudan jarac, u njega su rozi "cudni rozi: na jednome zmaj
kuje, a na drugom vran graje; ni "cuje vran, kad zmaj kuje, ni "cuje zmaj,
kad vran graje.
133. U nas koza jaka"ca, jaka sina rodila i unuka manita.
134. U na"se babe ko"zne o"ci.
135. U na"sega bijelca devet pokrovaca, i opet mu se rebra vide.
136. U na"seg 'ca'ce resnate ga'ce.
137. U pete ni"sani, u nos zgadja.
138. U sobi napeto, u ku'ci razdrto.
139. U "sta je srce prteno.
140. U "sta su dva grla, jedna "sija.
141. Car ve"cera, buzdovan mu igra.
142. Carevi'c vodu pije, koplje mu se vrti.
143. Cigulin ci"ci u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi za rugu
(bili).
144. Crven jarac po ko"sari ska"ce.
145. Crven tr"ci po puti'cu u crvenu klobu"ci'cu: asa sa! crven ti sam ja.
146. Crna kera za sobom belo crevo vu"ce.
147. Crn bika sve selo svika.
148. Crno maleno vazdan cara vara.
149. Crno maleno ku'cu "cuva.
150. Crno maleno na putu "ziva mesa "ceka.
151. Crno me"ce uz polje te"ce, djegodj kle"ce, pravo re"ce.
152. Crno crijevo iz neba visi.
153. "Cetiri brata putem tr"ce, jedan drugog ne mo"ze da stigne
154. "Cetiri bule na konju ja"su, jedna drugu ne mo"ze da stigne.
155. "Cetiri no"zice, a dva opanka.
156. "Cu"ca "cu"ci, bjega bje"zi; sko"ci "cu"ca, te uvati bjegu.
157. "Sta je tvrdje od "celika.
158. "Sta je u ku'ci novo netesano.
159. "Sta kapu na glavi dr"zi.
160. "Sta kroz vodu ide, a vode se ne dovata.
161. "Sta na vodu ide, a vode ne pije.
162. "Sta na sebe "zivo meso jede.
163. "Sta na tavanu biti ne mo"ze.
164. "Sta o klinu visiti ne mo"ze.
165. "Sta u gori bez mozga laje.
166. "Suto june kroz goru gudi.
------------------------------------------------------------------------
Odgonetljaji (IV)

121. "Cela u ko"snici
122. Trag konjski
123. Sanduk
124. Sunce, kad topi snijeg.
125. Igla
126. Svinj"ce i "zirka
127. Kad se noktima utu"ce bua, ili u"s.
128. Crv u zubu
129. Pera, ili spice u kola
130. Jaje.
131. Ku'ca i "celjad
132. Vodenica i valjalica
133. Vinova loza.
134. Pend"zeri na sobi.
135. Bijeli luk
136. Dimnjak.
137. Pr. ."z.
138. Pe'c sobna.
139. U svije'ce.
140. U bisaga.
141. Jagnje i rep mu.
142. Jagnje i rep mu.
143. Vodenica.
144. Jezik.
145. Pijevac.
146. Igla i konac
147. Zvono crkveno.
148. Bua.
149. Katanac
150. Trn.
151. Kantar.
152. Verige.
153. To"ckovi
154. Vitao.
155. Saonice.
156. Ma"cka i mi"s.
157. Krme'ca surla.
158. Jaje.
159. Konci.
160. Rakija.
161. Zvono na "zivin"cetu
162. Svije'ca.
163. Bunar.
164. Sjenka; jaje.
165. Sjekira.
166. Dobo"s.